Om het officieel studiebewijs van het leerjaar dat uw zoon/dochter volgt te behalen, moet hij/zij een “regelmatige leerling” zijn dit wil zeggen:

  • hij/zij moet voldoen aan de wettelijke toelatingsvoorwaarden (zie schoolreglement inschrijving)

EN

  • hij/zij moet, behoudens in geval van gewettigde afwezigheid, het geheel van de vorming van dit leerjaar werkelijk en regelmatig volgen (zie schoolreglement afwezigheden).

DAAROM

  • bel bij afwezigheid van uw zoon/dochter steeds vóór 8u50 naar het onthaal op het nummer 052/40 94 44
  • breng de administratie omtrent de afwezigheid onmiddellijk in orde.

 

Administratie voor het wettigen van een afwezigheid om medische redenen

DUUR AFWEZIGHEID HOE WETTIGEN WANNEER WETTIGEN
3 kalenderdagen of minder met een ouderattest = ondertekend scheurstrookje uit de schoolagenda (maximum 4x per schooljaar) schriftelijke verklaring onmiddellijk afgeven aan jufSuzy op de eerste dag van terugkomst op school
meer dan 3 kalenderdagen medisch attest is vereist attest onmiddellijk afgeven aan juf Suzy op de  eerste dag van terugkomst op school
meer dan 10
kalender dagen
medisch attest is vereist attest onmiddellijk via de post of persoonlijk aan de school bezorgen

 

ADMINISTRATIE VOOR AFWEZIGHEID , proeven, ABO-opleiding
stageperiode Zie stagereglement.Afwezigheden tijdens de stageperiode dienen in overleg met de directeur, Technisch Adviseur Coördinator en de stagebegeleider ingehaald te worden.
kwalificatieproef medisch attest is vereist attest onmiddellijk via de post of persoonlijk aan de school bezorgen
ABO Zie afsprakennota ABO.Afwezigheden tijdens de stageperiode dienen in overleg met de directeur en Coördinator ingehaald te worden.

Administratie voor het wettigen van niet deelname aan de basisvorming lessen lichamelijke opvoeding

WANNEER UW ZOON/DOCHTER
– niet deelneemt aan de lessen van het vak lichamelijke opvoeding;
– of niet deelneemt aan bepaalde Oefeningen uit de lessen van het vak lichamelijke opvoeding;
dan
is er een specifiek medisch attest “lichamelijke opvoeding” vereist;*
af te geven aan juf Suzy voor de aanvang van de lessen lichamelijke opvoeding
en
beslist de klassenraad over een vervangende activiteit.
* Elke huisdokter beschikt over een attest voor het vak lichamelijke opvoeding.

 

Voor meer informatie met betrekking tot afwezigheden verwijzen we naar het schoolreglement.

Schoolreglement

 

Onder geen enkel beding kan toestemming verleend worden om buiten de schoolvakanties op verlof te gaan (vroeger vertrek of latere terugkeer)

Problematische afwezigheden – Spijbelen

Aansluitend op de maatschappelijke realiteit van veelvuldige afwezigheden van sommige leerlingen, heeft het Departement Onderwijs een regelgeving uitgewerkt om aan de scholen de mogelijkheid te geven om in samenwerking met het begeleidend CLB een beleid rond afwezigheden te voeren dat preventief en remediërend werkt.

Het schoolteam hanteert een strikt spijbelplan.

Vroegtijdig verlaten van de school

In principe is het niet mogelijk om de school vroegtijdig te verlaten.

In een uitzonderlijk geval  kan enkel  de directeur of haar afgevaardigde hiervoor toelating geven.  Deze uitzonderlijke aanvraag dient minimum 1 dag op voorhand in de schoolagenda te worden geschreven en ter ondertekening aan de directeur voorgelegd.