Schooljaar 2020-2021

Schooljaar 2020-2021

Binnen Richtpunt campus Buggenhout hebben wij
een aanbod voor leerlingen met een verslag van
de volgende types:

 

Type Basisaanbod

Voor kinderen met een lichte mentale beperking
en/of kinderen met leerstoornissen.

 

Type 3

Buitengewoon onderwijs type 3 is aangepast
aan de opvoedings- en onderwijsbehoeften
van kinderen met ernstige sociale, emotionele
en/of gedragsproblemen, ook in combinatie
met een autismespectrumstoornis.

 

Type 9

Voor leerlingen met een autismespectrumstoornis
en een normale begaafdheid.

Richtpunt campus Buggenhout biedt de zogeheten
opleidingsvorm 3 (OV3) en opleidingsvorm 4 (OV4)
aan.

 

Opleidingsvorm 3

Deze opleidingsvorm leidt de leerling naar de reguliere
arbeidsmarkt toe. Vanuit alle opleidingen kan je, na het
behalen van een getuigschrift van de gekozen opleiding,
rechtstreeks doorstromen naar de arbeidsmarkt. Er zijn
ook leerlingen die ervoor kiezen om verder te studeren
voor een opleiding via het volwassenenonderwijs. Vanuit
OV3 is er eigenlijk geen rechtstreekse doorstroom naar
het hoger onderwijs.
In het eerste schooljaar maakt de leerling kennis met de
verschillende studiedomeinen van de school. Na deze
observatiefase kiest de leerling een richting uit. In de
volgende stap, de opleidingsfase die twee leerjaren
in beslag neemt, wordt de gekozen richting uitgediept.
Daarna volgt de kwalificatiefase, deze bestaat opnieuw
uit twee leerjaren, waarin met stages nog meer toegewerkt wordt naar de werkvloer.
In een allerlaatste stap kan de leerling optioneel doorstromen naar de integratiefase. Dit is een alternerende
beroepsopleiding van maximaal twee jaar waarin de
schakel tussen school en werk wordt gemaakt.

 

Opleidingsvorm 4

Deze opleidingsvorm geeft een voorbereiding op een
studie in het hoger onderwijs of op de integratie in het
actieve beroepsleven. De studierichtingen komen overeen
met die uit het gewoon voltijds secundair onderwijs,
met dezelfde eindtermen en ontwikkelingsdoelen.
Deze opleiding wordt ingericht in drie graden, over zes
leerjaren. Er ligt een grotere klemtoon op theorievakken,
met een brede basisvorming.
Onze school biedt zowel opleidingen aan in de A-stroom,
als in de B-stroom.