Schoolraad

Overeenkomstig de bepalingen van het participatiedecreet van 2 april 2004 werd in onze school een schoolraad opgericht worden. Op deze manier beschikken wij over een efficiënte en effectieve participatiecultuur.

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van de volgende geledingen:

  • de ouders
  • het personeel
  • de leerlingen
  • de lokale gemeenschap

De schoolraad oefent zijn bevoegdheden in principe uit tegenover de inrichtende macht (directeur). Enkel over de algemene organisatie en de werking oefent de raad zijn bevoegdheden rechtstreeks uit tegenover de directeur. De inrichtende macht kan evenwel bevoegdheden overdragen aan de directeur.

De bevoegdheden van de schoolraad zijn drieledig:

  • Rechten en plichten inzake informatie en communicatie, nl. recht op informatie, op inzage van documenten en het recht om gehoord te worden en een communicatie- en informatieplicht over zijn werking en standpunten
  • Adviesbevoegdheid: verplicht en facultatief advies. De schoolraad heeft een adviesrecht over het schoolbeleid in ruime zin en meerbepaald over aangelegenheden die de strekking en het project van de school bepalen of over eerder algemene beleidslijnen.
  • Overlegbevoegdheid op eigen initiatief of op vraag van de inrichtende macht. Het gaat hier over materies die concreter zijn en een reële impact hebben op het dagdagelijkse leven in de school. Deze concrete werkingsregelen vereisen dan ook een effectief debat waarin de voorstellen kunnen worden bijgeschaafd