Het PSBuSO Spectrumteam, gesteund door het schoolbestuur neemt de uitdaging aan om de ons toevertrouwde jongere klaar te stomen om volwaardig deel uit te maken van de snel evoluerende, diverse maatschappij.

DAAROM:

  • zijn leef- en leerhouding evenwaardige componenten in de schoolvisie PSBuSO Spectrum met als einddoel de integratie van de leerling in de maatschappij;
  • leiden we met bouwstenen uit Beroepsgerichte- en Geïntegreerde Algemene Sociale Vorming de aan ons toevertrouwde jongere op tot een gelukkige, dynamische, respectvolle, flexibele, creatieve,  efficiënte, zelfstandige, evenwichtige en verantwoordelijke jongvolwassene;
  • engageert het schoolteam zich om, binnen een (ortho)pedagogisch gestructureerd kader, de jongere de kans te geven zich maximaal te ontplooien en te laten uitgroeien tot een volwaardig lid van de maatschappij;
  • maakt  het schoolteam gebruik van eigentijdse inzichten en middelen die op een creatieve en communicatieve wijze omgevormd worden tot  voor de jongere, onmiddellijk concreet bruikbare handvatten.   Dit impliceert dat “vorming”  in al zijn facetten een belangrijk item van het takenpakket van het schoolteam is;
  • gaat het schoolteam PSBuSO Spectrum voor een consequent, duidelijk gestructureerd klimaat waarbinnen  Beleefdheid, Respect, Eerlijkheid en Inzet de dagelijkse richtbakens zijn;
  • streeft elk lid van de organisatie naar het welbevinden van elkeen;
  • creëert het schoolteam zowel interne als externe onderwijs- en/of maatschappij gebonden constructieve samenwerkingsverbanden zodat de overgang tussen schoolleven en maatschappelijk leven van de jongvolwassene geëffend wordt.

 

Net als een lichtstraal door het spectrum
krijgt elke leerling hier de kans om uit te groeien tot een veelzijdig persoon.

visie